Välkommen till nätverket Sveriges chefläkare!

Vilka som ingår i respektive grupp samt dokument från grupperna finns på medlemssidorna (under inloggning).

Beredningsgruppen

Beredningsgruppens uppgifter är att hålla samman nätverket, arrangera utbildningsdagar, delta i nätverkets arbetsgrupper, och att i samarbete med Löf underhålla nätverkets hemsida.

Tillsynsgruppen

Tillsynsgruppens övergripande uppgifter är att i samarbete med Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) bidra till att tillsynsverksamheten blir mer värdeskapande för patient och hälso- och sjukvård. Gruppen träffar regelbundet representanter för IVO. Mötena rör uppföljning av IVO:s beslut och utveckling av en effektivare tillsynsprocess.

Psykiatrigruppen

Psykiatrigruppens övergripande uppgifter är att utgöra ett nätverk för anmälningsansvariga chefläkare för vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård och rättspsykiatri. Vid mötena berörs aktuella problemområden och frågeställningar inom psykiatrin. Inom gruppen utbyts fortlöpande erfarenheter kring svåra ställningstaganden avseende psykiatriska ärenden och kring frågor gällande lagstiftning inom psykiatrin.

Läkemedelsgruppen

Läkemedelsgruppens övergripande uppgift är att bevaka aktuella frågor inom läkemedel och medicinsk teknik av betydelse för patientsäkerheten, främst genom att tillhandhålla bra länkar till mer information och till viktiga aktörer.

Kompetensgruppen

Kompetensgruppens uppgifter är att successivt arbeta fram en uppdragsbeskrivning för chefläkare, framför allt i de delar som rör patientsäkerhet. Baserat på denna beskrivning kan en utbildningsbeskrivning tas fram.

Samverkansgruppen sköra äldre

I gruppen deltar representanter för chefläkarnätverket, chefsjuksköterskenätverket samt Riksföreningen MAS/MAR. Gruppen vill bidra i omställningen till en Nära vård genom att belysa patientsäkerhetsaspekter över professions- och huvudmannagränser. Vi har också för avsikt att använda gruppen för att sprida goda exempel kring vård av sköra äldre. Gruppen träffar regelbundet andra nationella aktörer som arbetar med frågor som rör vård av sköra äldre.

heartKONTAKT

Om du:

  • har frågor om nätverket
  • vill bli medlem i nätverket
  • är medlem men har glömt bort lösenordet

är du välkommen att kontakta oss på skadeforebyggande@lof.se